Polska Rama Kwalifikacji – Poziom 8

Zintegrowany System Kwalifikacji ma za zadanie umożliwiać porównywanie kwalifikacji nadawanych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej poprzez odniesienie ich do poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) a za jej posrednictwem do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Przez kształcenie w szkole doktorskiej studenci nabywają efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Efekty uczenia się są ujęte w kategoriach:

  • wiedzy
  • umiejętności
  • kompetencji społecznych

Charakterystyki 8 poziomu PRK

– na podstawie Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika (2018) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

ZNA I ROZUMIE POTRAFI JEST GOTÓW DO
Uniwersalne charakterystyki poziomów Uniwersalne charakterystyki poziomów Uniwersalne charakterystyki poziomów
P8U_W
światowy dorobek naukowy i twórczy oraz wynikające z niego implikacje dla praktyki
P8U_U
dokonywać analizy i twórczej syntezy dorobku naukowego i twórczego w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych oraz związanych z działalnością innowacyjną i twórczą; tworzyć nowe elementy tego dorobku;
samodzielnie planować własny rozwój oraz inspirować rozwój innych osób;
uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku międzynarodowym
P8U_K
niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i twórczy;
podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem:
ich etycznego wymiaru,odpowiedzialności za ich skutkioraz kształtowania wzorów właściwego postępowania w takich sytuacjach
Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
P8S_WG

w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek obejmujący:
podstawy teoretycznezagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej;
główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie;
 
metodologię badań naukowych;
 
zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu
P8S_UW

wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:
definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować wnioskować na podstawie wyników badań
dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy;

transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej
P8S_KK

krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej;

krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej;

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
P8S_WK
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;

podstawowe zasady transferu wiedzy do strefy gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami
P8S_UK
komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;

upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;

inicjować debatę;

uczestniczyć w dyskursie naukowym;

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym
P8S_KO
wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców;

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego;

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
P8S_UO
planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym
P8S_KR
podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:
prowadzenia badań w sposób niezależnyrespektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej
P8S_UU
samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób;

planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi